PolskiAngielskiNiemiecki
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.polishpottery.net.pl


Spis treści:

  1. Postanowienia ogólne

  2. Zamówienia

  3. Dostawa

  4. Zwrot towaru.

  5. Reklamacje

  6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

  7. Postanowienia Końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


- Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internetowej pod adresem www.polishpottery.net.pl (Zwany dalej Sklepem) i prowadzony jest przez Ceramika-Pottery Agnieszka Romanowska w Bolesławcu. Adres ul. Kościuszki 24B, 59-700 Bolesławiec, NIP: 5372374389, zwany dalej Sprzedawcą.
- Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, a także warunki zawarcia umowy sprzedaży. Dostęp do regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem https://polishpottery.net.pl/regulamin-pm-11.html
- Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
- Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Zamówienie to świadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta za pomocą sklepu internetowego. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji oferty klienta, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami)

- Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

2. ZAMÓWIENIA

- Zamówienia na produkty są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej.
- Klient w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji jako klient lub korzysta z formularza zamówienia do jednokrotnego złożenia oferty.
- Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu zamówienia lub tworząc swoje Konto Klienta.
- Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.
- Zamówienia nieopłacone w ciągu 5 dni od momentu jego złożenia nie zostaną przyjęte do realizacji i zatwierdzenia. Jeśli Klient chce opłacić zamówienie w późniejszym terminie jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie sklep.

- Koszt transportu pokrywa klient. W przypadku gdy w Sklepie Internetowym nie ma możliwości wyboru dostawy paczki do danego kraju oznacza to że Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży do tego kraju.

3. DOSTAWA

- Czas przyjęcia do realizacji zamówienia ( jest to czas od otrzymania przez nas zamówienia za pobraniem, lub po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie do momentu wydania jej kurierowi) wynosi maksymalnie do 3 dni robocze. W okresie przedświątecznym okres realizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
- Po skompletowaniu zamówienia i przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego do realizacji towar zostaje wysłany do Kupującego.
- Sprzedający nie ma wpływu na czas transportu przesyłki ( od momentu wydania przesyłki do jej dostarczenia ), który z przyczyn losowych może ulec opóźnieniu.

4. ZWROT TOWARU.

Prawo odstąpienia od umowy:

- Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Ceramika - Pottery Agnieszka Romanowska ul. Kościuszki 24B, 59-700 Bolesławiec, wiza@polishpottery.net.pl, Telefon: (48) 784 485 340 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
- Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny (posiada nasze oznaczenia, co gwarantuje brak użytkowania i nie został w żaden sposób zniszczony.
- Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą w przeciągu 14 dni. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub poprzez płatności elektroniczne.


5. REKLAMACJE.

- Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi uszkodzenie fizyczne przesyłki zaleca się sporządzić wniosek reklamacyjny w obecności dostawcy. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Ceramika-Pottery Agnieszka Romanowska ul. Kościuszki 24B 59-700 Bolesławiec, wiza@polishpottery.net.pl, Telefon: (48) 784 485 340. Polishpottery.net.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest

Ceramika – Pottery Agnieszka Romanowska , adres siedziby: ul. Kościuszki 24B, 59-700 Bolesławiec, adres email: wiza@polishpottery.net.pl . Administrator nie powołał inspektora

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie podczas wypełniania formularza zakupu towarów z naszego sklepu internetowego www.polishpottery.net.pl, dokonania wpisu na naszej stronie, rejestracji w panelu klienta, bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa przy zakupie towarów i/lub usług.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru NIP, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu:
1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu umożliwienia Państwu kontaktu z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu oraz wysyłki towarów
2) podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. B

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
4) realizacji nowych zamówień przez kupującego na stronie www.polishpottery.net.pl

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem wiza@polishpottery.net.pl lub w naszej siedzibie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.


 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz przetwarzanie danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu